Page 10 - Fira del Tap i el Suro 2019
P. 10

PRESENTACIÓ DEL      >Hora 11.10         Penedès ha creat una marca
                 ‘DESCOBRIM’ A CàRREC     >LLoc Àgora/plaça de la Coma col·lectiva: ‘Corpinnat’. Farem un
    DIu MeNG e        DEL gRuP D’ESTuDIS      >Presentació de la iniciativa  tast guiat amb alguns dels seus
                 CASSANENCS (gREC)
                                d’habitacles de suro i fusta
                                              escumosos: Gramona, Llopart,
      2 de juny      >Hora 10.30          Châpeau-Vert: Patrick Debenath,  Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca,
                 >LLoc Àgora/plaça de la Coma dissenyador i gerent de l’empresa,  Torelló, Can Feixes, Júlia Bernet i
                 >Presentació del número 13 del  ens presentarà una iniciativa que  Mas Candí.
                 Descobrim ‘Polítics surers/surers  reivindica les formes i els materials
                 polítics’, a càrrec del GREC.  de la natura.
                   PRESENTACIÓ DE        PRESENTACIÓ DE LA
                 LA NOvA wEB I L’APP DE    CERvESA ‘SuREDA’
                 CONTRAMARquES DE TAPS     >Hora 11.30
                 DE SuRO            >LLoc Àgora/plaça de la Coma
                 >Hora 10.50          >Torrent Beer presentarà la seva
                 >LLoc Àgora/plaça de la Coma última cervesa, elaborada amb
                 >La presentació anirà a càrrec  productes de les Gavarres i tapada   ESPAI TAST
                 d’Eduard Mestres, mestre artesà  amb suro del massís. Al final hi  >Hora De 12.00 a 14.00
  i les barrines picant les llesques de  surer, i Josep M. Ros, de Gravats  haurà un tast de la cervesa.   i de 19.00 a 22.30
  suro, una feina que era bàsicament  J. Ros, expert en fabricació de          >LLoc Espai Tast/plaça de la Coma
  d’homes. En canvi les dones,  matrius per al marcatge de suro.   PRESENTACIÓ I TAST  >Tast de vins, caves i escumosos
  amb els taps escampats sobre un              DE vINS ESCuMOSOS DEL    de les DO Empordà i Penedès, i
  catre i les paneres a la falda, eren    PRESENTACIÓ DE LA  SEgELL ‘CORPINNAT’    cervesa Sureda, de Torrent Beer.
  les encarregades de triar-los i  INICIATIvA D’hABITACLES  >Hora 12.00         També hi haurà tastos de menjar
  classificar-los.       DE SuRO I fuSTA        >LLoc Àgora/plaça de la Coma servits per la cafeteria espai
                 ChÂPEAu-vERT         >Un grup d’elaboradors del  gastronòmic El Jardí.
   5   6   7   8   9   10   11   12